Välkommen!

Välkommen till Tolklitteratur, en speciell del av Läroverket i Småland AB.

Läs mer

Omdömen

Här kan du läsa några kommentarer & omdömen om Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

Referenser

Här finner du namnen på de som använder Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

E-post tips

Här kan du läsa några nyttiga tips när det gäller kommunikation via e-post.

Läs mer

Juridik

Här hittar du information om och innehåll i boken Juridik för tolkar.

Läs mer

Samhällskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Samhällskunskap för tolkar.

Läs mer

Migrationskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Migrationskunskap för tolkar.

Läs mer

Vår integritetspolicy

I maj 2018 trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Läs mer

Om du skickat mail under vecka 49 har de tyvärr raderats i FSDatas arbete med att åtgärda felen. Skicka gärna om mailet eller kontakta oss per mobil 0708 66 51 50.

Prisbasbelopp för 2024 är 57 300 kr (2023 - 52 500 kr) och Förhöjt prisbasbelopp för 2024 58 500 kr (2023 - 53 500 kronor)  Höjningen av prisbasbeloppet gör bl a att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp.
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se.
Nytt brott i BrB: För involverande av en underårig i brottslighet döms den som för brott anlitar, betalar, instruerar eller överlämnar egendom till någon som inte har fyllt arton år och därigenom, eller på annat liknande sätt, involverar hen i brottet eller den brottsliga verksamheten.
Två nya brott i terroristbrottslagen (2023-06-01): Deltagande i en terroristorganisation  och Finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.
Snabbare lagföring av brott Ändringar: Rättegångsbalken, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., offentlighets- och sekretesslagen och delgivningslagen. "Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Ändringarna innebär att ett permanent snabbförfarande i brottmål möjliggörs och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott." (publ 2023-02-01) Utlandsspioneri kriminaliseras Ändringar: Tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, brottsbalken, rättegångsbalken m.fl. (publ 2023-02-01)
Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via E-post: Kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning. >>Ta mig till myndighetens hemsida

Bilder tagna av amatörfotograf
Sofie Mårtensson