Välkommen!

Välkommen till Tolklitteratur, en speciell del av Läroverket i Småland AB.

Läs mer

Omdömen

Här kan du läsa några kommentarer & omdömen om Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

Referenser

Här finner du namnen på de som använder Tolklitteraturs böcker för tolkar.

Läs mer

E-post tips

Här kan du läsa några nyttiga tips när det gäller kommunikation via e-post.

Läs mer

Juridik

Här hittar du information om och innehåll i boken Juridik för tolkar.

Läs mer

Samhällskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Samhällskunskap för tolkar.

Läs mer

Migrationskunskap

Här hittar du information om och innehåll i boken Migrationskunskap för tolkar.

Läs mer

Vår integritetspolicy

I maj 2018 trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Läs mer

Om du skickat mail under vecka 49 har de tyvärr raderats i FSDatas arbete med att åtgärda felen. Skicka gärna om mailet eller kontakta oss per mobil 0708 66 51 50.

Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kr och Förhöjt prisbasbelopp blir 53 500 kronor  Höjningen av prisbasbeloppet gör bl a att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp.
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se och vi påminner i första hand utbildningsanordnare.
Snabbare lagföring av brott Ändringar: Rättegångsbalken, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., offentlighets- och sekretesslagen och delgivningslagen. "Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Ändringarna innebär att ett permanent snabbförfarande i brottmål möjliggörs och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott." (publ 2023-02-01) Utlandsspioneri kriminaliseras Ändringar: Tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, brottsbalken, rättegångsbalken m.fl. (publ 2023-02-01)
Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via E-post: Kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning. >>Ta mig till myndighetens hemsida

Bilder tagna av amatörfotograf
Sofie Mårtensson