Välkommen till Tolklitteratur

En speciell del av Läroverket i Småland AB

Tolklitteratur utgör en alldeles speciell del av Läroverket i Småland AB, som ger ut tolklitteratur. Det är litteratur som riktar sig till den som studerar för att bli tolk och till redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Alla tolkar behöver för sitt arbete goda kunskaper i bland annat juridik, samhällskunskap och migrationskunskap och de behöver även känna väl till många olika tolksituationer.

Vår litteratur är avsedd att användas både inom grundutbildningar av tolkar och i olika typer av fördjupnings- och preparandkurser.

Ämnena är samhällskunskap, juridik och migrationskunskap. Innehållet i böckerna är anpassat till vägledande studieplaner, fastställda av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Innehållet är heltäckande, fördjupat och behandlar för en tolk ytterst relevanta och användbara ämnesområden.

Tillsammans med väl utarbetade terminologilistor och studiefrågor utgör böckerna ett komplett undervisningsmaterial i samtliga typer och nivåer av tolkutbildningar.

I de tre böckerna förekommer så väl översiktliga som fördjupade texter, således kan ett område behandlas översiktligt i en av böckerna men fördjupat i den andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik, samhällskunskap och migrationskunskap.

Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via E-post: Kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning. >>Ta mig till myndighetens hemsida

Arbetet med böckerna i serien Tolklitteratur har under flera år gjorts i nära samverkan med samhällsvetare Jennie Fors, fram till hens bortgång sommaren 2019.

Det har varit ett inspirerande samarbete som präglats av glädje. Jennies mångåriga erfarenhet som tolk, tolklärare och språkhandledare har varit en värdefull del i utvecklingen av böckerna.

Gislaved i oktober 2023

Läroverket i Småland AB