Välkommen till Tolklitteratur

En speciell del av Läroverket i Småland AB

Tolklitteratur utgör en alldeles speciell del av Läroverket i Småland AB, som ger ut tolklitteratur. Det är litteratur som riktar sig till den som studerar för att bli tolk och till redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Alla tolkar behöver för sitt arbete goda kunskaper i bland annat juridik, samhällskunskap och migrationskunskap och de behöver även känna väl till många olika tolksituationer.

Vår litteratur är avsedd att användas både inom grundutbildningar av tolkar och i olika typer av fördjupnings- och preparandkurser.

Ämnena är samhällskunskap, juridik och migrationskunskap. Innehållet i böckerna är anpassat till vägledande studieplaner, fastställda av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Innehållet är heltäckande, fördjupat och behandlar för en tolk ytterst relevanta och användbara ämnesområden.

Tillsammans med väl utarbetade terminologilistor, studiefrågor och rollspel utgör böckerna ett komplett undervisningsmaterial i samtliga typer och nivåer av tolkutbildningar.

I de tre böckerna förekommer så väl översiktliga som fördjupade texter, således kan ett område behandlas översiktligt i en av böckerna men fördjupat i den andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik, samhällskunskap och migrationskunskap.

Adress: Läroverket i Småland AB Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved Mobil: 0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00) Kontakt via E-post: Kontakt Hemsidor: www.laroverket.com www.tolklitteratur.se
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning. >>Ta mig till myndighetens hemsida

Böckerna har tagits fram i ett samarbete mellan jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson och samhällsvetare Jennie Fors.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur för främst yrkesutbildningar och har författat Juridik för tolkar sedan början av 1990-talet.

Jennie har arbetat som auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk i spanska, tolklärare och språkhandledare samt aktiv tolk sedan 1976. Jennie har medverkat i framtagningen av Juridik för tolkar sedan 2004.

Efter Jennies alltför tidiga bortgång i början av sommaren 2019 känner vi stor sorg och saknad.
Arbetet med författande och utgivning av litteratur för tolkar fortsätter.

Gislaved i september 2021

Läroverket i Småland AB