Slide

Till läsaren

Samhällskunskap, en lärobok är den andra boken i serien Tolklitteratur, Juridik, en lärobok den första och Migrationskunskap den tredje. Boken uppdateras kontinuerligt och säljs endast genom Tolklitteratur.se liksom övrig tolklitteratur som ges ut av Läroverket i Småland AB.

Precis som de två övriga böckerna vänder sig den här boken främst till tolkstuderande och redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Inom samhällets alla områden utförs ständigt tolkning, tolkar behöver därför goda kunskaper om det svenska samhället, dess uppbyggnad och funktion. Samhällskunskap för tolkar kan med fördel användas både i grundutbildningar och i olika fördjupnings- och preparandutbildningar. Tillsammans med väl utarbetade terminologilistor och studiefrågor utgör boken ett komplett undervisningsmaterial i samtliga tolkutbildningar.

Innehållet i boken är brett och behandlar för en tolk ytterst relevanta och användbara ämnen, för bland annat arbetsmarknadstolkning, socialförsäkringstolkning, tolkning inom socialtjänsten, tolkning för både barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

I Samhällskunskap för tolkar liksom i Juridik förekommer så väl översiktliga som fördjupade texter, således kan ett område behandlas översiktligt i en av böckerna men fördjupat i den andra. Med anledning av detta är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik och samhällskunskap. Innehållet i böckerna är väl anpassat till MYH:s vägledande studieplaner för tolkutbildningarna.

Samhällskunskap för tolkar är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson i samverkan med samhällsvetare Jennie Fors.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur och har författat kursmaterialet Juridik för tolkar sedan början av 1990-talet.

Läroverket i Småland AB i maj 2024

Innehåll Samhällskunskap

Kap 1 Det svenska samhället Kap 2 Offentlig förvaltning Kap 3 Individer och samhälle Kap 4 Människor och samlevenad
Kap 5 Upplåtelseformer och boendeformer Kap 6 Försäkringar Kap 7 Vägtrafik Kap 8 Socialtjänst
Kap 9 Funktionsnedsättning Kap 10 Utbildningssystem Kap 11 Arbetsmarknad
Kap 12 Anställning Kap 13 Skattesystem Kap 14 Pensionssystem