Aktuella uppdateringar

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2023-2024 Länk till regeringens webbsida >>HÄR!


SVERIGES REGERING
För eventuella ändringar i respektive departements ansvarsområden se regeringens webbsida >>HÄR!
Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 statsråd.


Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se.

Prisbasbelopp för 2024 är 57 300 kr (2023 - 52 500 kr) och Förhöjt prisbasbelopp för 2024 58 500 kr (2023 - 53 500 kronor)  Höjningen av prisbasbeloppet gör bl a att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp.
Det sker ständiga ändringar och nya lagar/förordningar utfärdas och omorganisationer hos en del myndigheter. I den mån dessa har betydelse för någon text i vår tolklitteratur uppmärksammar vi våra kunder på detta. De publiceras på www.tolklitteratur.se.
Nytt brott i BrB: För involverande av en underårig i brottslighet döms den som för brott anlitar, betalar, instruerar eller överlämnar egendom till någon som inte har fyllt arton år och därigenom, eller på annat liknande sätt, involverar hen i brottet eller den brottsliga verksamheten.
Två nya brott i terroristbrottslagen (2023-06-01): Deltagande i en terroristorganisation  och Finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.
Snabbare lagföring av brott Ändringar: Rättegångsbalken, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., offentlighets- och sekretesslagen och delgivningslagen. "Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Ändringarna innebär att ett permanent snabbförfarande i brottmål möjliggörs och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott." (publ 2023-02-01) Utlandsspioneri kriminaliseras Ändringar: Tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, brottsbalken, rättegångsbalken m.fl. (publ 2023-02-01)