Slide

MIGRATIONSKUNSKAP - Utgåva 2024

Information

2024-01-02
Den här utgåvan av Migrationskunskap är reviderad och uppdaterad till och med januari 2024.

Migrationskunskap är särskilt anpassad till utbildningen i migrationskunskap, dess omfattning, längd och innehåll. Terminologilistor och Instuderingsfrågor ingår.

Innehållet i boken utgår till stor del från svensk lagstiftning, främst utlänningslagen och lag om mottagande av asylsökande m fl. vilka är centrala lagar i svensk migrationsrätt.

Läroverket i Småland AB i januari 2024

MIGRATIONSKUNSKAP

Den här boken ger läsaren grundläggande kunskaper i migrationsrätt och god förståelse för migrationsrättsliga sammanhang. Många yrkesgrupper är verksamma i flykting- och migrationsfrågor, vilket kan kräva specifika kunskaper om skyddsstatus, asylprocessen, uppehållstillstånd, avvisning och utvisning, kontroll- och tvångsåtgärder och om Migrationsverket och dess uppdrag samt processen i migrationsmål.

Migrationskunskap är en ytterst viktig lärobok i olika tolkutbildningar och för den som ska avlägga auktorisationsprov för tolkar. Boken har också stor betydelse som referenslitteratur för redan verksamma tolkar, översättare med flera yrkesgrupper.

Migrationskunskap kom ut första gången i december 2016 och är den tredje boken i serien Tolklitteratur, de övriga är Juridik, en lärobok och Samhällskunskap för tolkar. Samtliga tre böcker uppdateras kontinuerligt i takt med, exempelvis ny lagstiftning och förändringar inom myndigheters verksamhet och organisation. Den här utgåvan av Migrationskunskap är omarbetad och uppdaterad till och med januari 2024.
Böckerna återfinns på Kammarkollegiets lista Allmänna lästips inför tolkprov.

Innehållet i boken är brett och innehållsrikt och kan med fördel användas i utbildningar som har olika nivåer och inriktningar. Tillsammans med cirka 400 instuderingsfrågor och lika många facktermer, utgör Migrationskunskap ett komplett undervisningsmaterial i grundläggande migrationsrättslig utbildning.

I Tolklitteraturs tre böckerna förekommer avsnitt som är så väl översiktliga som fördjupade, således kan huvuddragen i ett ämne beskrivas i en av böckerna och mer detaljerat i en av de andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik, samhällskunskap och migrationskunskap.

Migrationskunskap är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson, som under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur. Brittmari har författat Juridik sedan början av 1990-talet och Samhälls- och Migrationskunskap sedan 2016

Läroverket i Småland AB i januari 2024

Innehåll Migrationskunskap

Kap 1 Migrationsrätt (Förändringar i migrationsrätten, Lagar, direktiv, konventioner m m)
Kap 2 Migrationsverket (Inledning, Organisation, Uppdrag, Samarbeten)
Kap 3 Migrationsdomstolar och migrationsprocessen (Överklagande av Migrationsverkets beslut, Migrationsdomstolar, Handläggning, Skyldighet att lämna ut uppgifter)
Kap 4 Skyddsstatus, statusförklaring m m (UtlL fjärde kapitel, Skyddsbehövande, Statusförklaring, Övrigt skydd)
Kap 5 Asylprocessen (Inledning, Asylprocessens olika delar, Myndighetsansvar för asylsökande, Mottagande enl LMA)
Kap 6 Barn i asylprocessen (Asylsökande barns rättigheter, Ensamkommande barn, Identitet, God man, offentligt biträde och särskilt förordnad vårdnadshavare, Myndighetsansvar för ensamkommande barn)
Kap 7 Handlingar inom migrationsområdet (Resehandlingar för utlänning, Pass för svensk medborgare, LMA-kort, Uppehållsrätt och uppehållskort, Uppehållstillståndskort, EU-blåkort)
Kap 8 Uppehållstillstånd (Inledning, UtlL femte kapitel, Från permanent till tidsbegränsat uppehållstillstånd, Olika skäl för uppehållstillstånd, Permanent uppehållstillstånd)
Kap 9 Avvisning, utvisning, kontroll- och tvångsåtgärder, uppsikt och förvar (Avvisning och utvisning, Utvisning på grund av brott, Kontroll- och tvångsåtgärder, Förvar och uppsikt)
Kap 10 Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (Verkställighet och verkställighetshinder)
Kap 11 Kostnadsansvar och straffansvar (Transportörsansvar, Straff, förverkande och avgifter enl UtlL, Ny terrorismbrottslag)
Begreppsförklaringar
Sakordsregister