Slide

MIGRATIONSKUNSKAP - NY BOK! Välkommen att beställa!

 2021-07-20 Nu börjar de nya reglerna i utlänningslagen att gälla! Läs mer!

Den nya Migrationskunskap för tolkar  är särskilt anpassad till utbildningen i migrationskunskap, dess omfattning, längd och innehåll. Nya Termlistor och Instuderingsfrågor ingår.

En del av innehållet i boken rör sådant som påverkas av den nya lagstiftningen som planeras träda i kraft i juli i år. Utgångspunkten vid framtagningen av boken har varit att ändringarna träder i kraft som planerat. Av innehållet framgår det vilka avsnitt som berörs och med hänvisning till UtlL.

Observera att skulle ikraftträdandet av den nya lagen blir försenat innebär det att efter 2021-07-20 är det återigen den gamla utlänningslagen, UtlL (SFS 2005:716) som gäller fullt ut, eftersom den tidsbegränsade Tillfälliga lagen löper ut 21-07-19.

Läroverket i Småland AB 17 maj 2021

MIGRATIONSKUNSKAP

Migrationskunskap för tolkar är den tredje boken i serien Tolklitteratur, Juridik för tolkar och Samhällskunskap för tolkar är de andra två.
Precis som Juridik för tolkar och Samhällskunskap för tolkar vänder sig den här boken främst till tolkstuderande och redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Inom migrationsområdet anlitas dagligen en mängd tolkar. För att kunna genomföra en rättssäker tolkning krävs goda kunskaper om det svenska samhället, gällande lagstiftning och tillämpad praxis, men också om asyl, skyddsstatus och statusförklaringar liksom om Migrationsverket, migrationsdomstolar och migrationsprocessen.

Migrationskunskap för tolkar kan med fördel användas både i grundutbildningar och i olika fördjupnings- och preparandutbildningar. Tillsammans med väl utarbetade terminologilistor och studiefrågor utgör boken ett komplett utbildnings- och undervisningsmaterial i samtliga tolkutbildningar.

I den här boken har författarna valt att i fulltext återge en del lagtext i syfte att underlätta för tolkar då det inte sällan refereras till lagtext under tolkningar. I de tre böckerna förekommer så väl översiktliga som fördjupade texter, således kan ett område behandlas översiktligt i en av böckerna men fördjupat i en av de andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt
vid studier i ämnena juridik, samhälls- och migrationskunskap. Innehållet i böckerna är väl anpassat till vägledande studieplaner för tolkutbildning.

Migrationskunskap för tolkar är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av facklitteratur och har författat Juridik för tolkar sedan början av 1990-talet.

Läroverket i Småland AB i september 2021

Innehåll Migrationskunskap

Kap 1 Migrationsrätt (Förändringar i migrationsrätten, Lagar, direktiv, konventioner m m)
Kap 2 Migrationsverket (Inledning, Organisation, Uppdrag, Samarbeten)
Kap 3 Migrationsdomstolar och migrationsprocessen (Överklagande av Migrationsverkets beslut, Migrationsdomstolar, Handläggning, Skyldighet att lämna ut uppgifter)
Kap 4 Skyddsstatus, statusförklaring m m (UtlL fjärde kapitel, Skyddsbehövande, Statusförklaring, Övrigt skydd)
Kap 5 Asylprocessen (Inledning, Asylprocessens olika delar, Myndighetsansvar för asylsökande, Mottagande enl LMA)
Kap 6 Barn i asylprocessen (Asylsökande barns rättigheter, Ensamkommande barn, Identitet, God man, offentligt biträde och särskilt förordnad vårdnadshavare, Myndighetsansvar för ensamkommande barn)
Kap 7 Handlingar inom migrationsområdet (Resehandlingar för utlänning, Pass för svensk medborgare, LMA-kort, Uppehållsrätt och uppehållskort, Uppehållstillståndskort, EU-blåkort)
Kap 8 Uppehållstillstånd (Inledning, UtlL femte kapitel, Från permanent till tidsbegränsat uppehållstillstånd, Olika skäl för uppehållstillstånd, Permanent uppehållstillstånd)
Kap 9 Avvisning, utvisning, kontroll- och tvångsåtgärder, uppsikt och förvar (Avvisning och utvisning, Utvisning på grund av brott, Kontroll- och tvångsåtgärder, Förvar och uppsikt)
Kap 10 Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (Verkställighet och verkställighetshinder)
Kap 11 Kostnadsansvar och straffansvar (Transportörsansvar, Straff, förverkande och avgifter enl UtlL, Ny terrorismbrottslag)
Begreppsförklaringar
Sakordsregister