Slide

JURIDIK- NY UTGÅVA 2023

2023-10-01 Nytt namn!

Juridik för tolkar byter namn till Juridik, en lärobok

Juridisk kunskap är en färskvara och det är viktigt att kunna ta del av det som för närvarande gäller. Observera att det är endast genom "tolklitteratur.se" som Juridik säljs liksom övrig litteratur som ges ut av Läroverket i Småland AB. Juridik är en av tre läroböcker i serien Tolklitteratur, de övriga är Samhällskunskap för tolkar och Migrationskunskap för tolkar.

Den här boken ger läsaren gedigen kunskap i juridikens grunder och god förståelse för rättsliga sammanhang. Oavsett yrkesroll och verksamhet krävs inte sällan en viss juridisk yrkeskompetens för att klara av arbetsuppgifter. Det kan handla om att agera i domstol, hos Polismyndigheten, Kriminalvården eller hos övriga myndigheter, men även att verka inom vård, skola och omsorg med flera kommunala, regionala eller privata verksamheter.

Under fyra decennier har Juridik varit en ytterst viktig lärobok i olika tolkutbildningar och även för den som avlagt auktorisationsprov för tolkar. Boken har också stor betydelse som referenslitteratur för redan verksamma tolkar, översättare med flera.

Juridik är en av tre läroböcker i serien Tolklitteratur, de andra behandlar ämnena samhällskunskap och migrationskunskap. Samtliga tre böcker uppdateras kontinuerligt i takt med, exempelvis ny lagstiftning och förändringar i myndigheters verksamhet och organisation. I de tre böckerna förekommer avsnitt som är så väl översiktliga som fördjupade, således kan huvuddragen i ett ämne beskrivas i en av böckerna och mer detaljerat i en av de andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik, samhällskunskap och migrationskunskap.

Böckerna återfinns på Kammarkollegiets lista Allmänna lästips inför tolkprov.

Innehållet i Juridik är brett och innehållsrikt och kan med fördel användas i utbildningar som har olika nivåer och inriktningar. Tillsammans med drygt 1 000 instuderingsfrågor och 2 200 facktermer, utgör Juridik ett komplett undervisningsmaterial för grundläggande juridisk utbildning.

Juridik är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson, som under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur. Brittmari har författat den här boken sedan början av 1990-talet.

Innehållet i böckerna uppdateras kontinuerligt och utgår till stor del från ”Vägledande studieplaner” för tolkutbildning.

Arbetet med böckerna i serien Tolklitteratur har under flera år gjorts i nära samverkan med samhällsvetare Jennie Fors, fram till hens bortgång sommaren 2019. Det har varit ett inspirerande samarbete som präglats av glädje. Jennies mångåriga erfarenhet som tolk, tolklärare och språkhandledare har varit en värdefull del i utvecklingen av böckerna.

Läroverket i Småland AB i oktober 2023

Innehåll Juridik

Kap 1 Juridik Kap 2 Individen och samhället Kap 3 Offentlig förvaltning Kap 4 Familjerätt
Kap 5 Föräldrar och barn Kap 6 Förmyndare, god man m fl Kap 7 Arvsrätt Kap 8 Äganderätt, avtalsrätt, köprätt och konsumenträtt
Kap 9 Associationsrätt Kap 10 Fastighetsrätt Kap 11 Aktörer inom rättsväsendet Kap 12 Processrättens grunder
Kap 13 Tvistemål, alternativ tvistlösning, summarisk process och obestånd Kap 14 Förvaltningsmål Kap 15 Rättsordningen vid specialdomstolarna Kap 16 Brottmål
Kap 17 Brott Kap 18 Påföljd och annan rättsverkan Kap 19 Kriminalvården Sakordsregister