Slide

JURIDIK- NY UTGÅVA 2023

Juridik för tolkar - Juridisk kunskap är en färskvara och det är viktigt att kunna ta del av det som för närvarande gäller.

Observera att det är endast genom tolklitteratur.se som Juridik för tolkar säljs liksom övrig tolklitteratur som ges ut av Läroverket i Småland AB.

Juridik för tolkar är en av tre böcker i serien Tolklitteratur, de övriga är Samhällskunskap för tolkar och Migrationskunskap för tolkar. Böckerna vänder sig främst till tolkstuderande och redan verksamma
tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Juridik för tolkar kan med fördel användas både i grundutbildning av tolkar och i olika typer av fördjupnings- och preparandkurser. Tillsammans med terminologilistor, instuderingsfrågor och rollspel utgör Juridik för tolkar ett komplett undervisningsmaterial i samtliga tolkutbildningar. Innehållet i boken är brett och behandlar för en tolk ytterst användbar kunskap, sådan som krävs vid tolkning i juridiska sammanhang, till exempel i domstol, hos Polismyndigheten, andra myndigheter och olika befattningshavare.

I de tre böckerna förekommer avsnitt som är så väl översiktliga som fördjupade, således kan huvuddragen i ett ämne beskrivas i en av böckerna och mer detaljerat i en av de andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik, samhällskunskap och migrationskunskap.

Innehållet i böckerna uppdateras kontinuerligt och utgår till stor del från ”Vägledande studieplaner” för tolkutbildning.

Juridik för tolkar är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson, som under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur. Brittmari har författat Juridik för tolkar sedan början av 1990-talet.
Arbetet med böckerna i serien Tolklitteratur har under flera år gjorts i nära samverkan med samhällsvetare Jennie Fors, fram till hens bortgång sommaren 2019. Det har varit ett inspirerande samarbete som präglats av glädje. Jennies mångåriga erfarenhet som tolk, tolklärare och språkhandledare har varit en värdefull del i utvecklingen av böckerna.

Läroverket i Småland AB i mars 2023

Innehåll Juridik

Kap 1 Juridik Kap 2 Individen och samhället Kap 3 Offentlig förvaltning Kap 4 Familjerätt
Kap 5 Föräldrar och barn Kap 6 Förmyndare, god man m fl Kap 7 Arvsrätt Kap 8 Äganderätt, avtalsrätt, köprätt och konsumenträtt
Kap 9 Associationsrätt Kap 10 Fastighetsrätt Kap 11 Aktörer inom rättsväsendet Kap 12 Processrättens grunder
Kap 13 Tvistemål, alternativ tvistlösning, summarisk process och obestånd Kap 14 Förvaltningsmål Kap 15 Rättsordningen vid specialdomstolarna Kap 16 Brottmål
Kap 17 Brott Kap 18 Påföljd och annan rättsverkan Kap 19 Kriminalvården Sakordsregister