ÖVRIG RÄTTSTOLKNING

Några exempel:

Tolkning i olika förhörssituationer kräver att tolken har en god förståelse för förhörsteknik. En bra förberedelse är att läsa på om bland annat kognitiv intervjumetodik och PEACE. Dessa tekniker används till exempel hos polisen och migrationsverket. Det är också viktigt att veta att frågorna ofta ställs i enlighet med i förväg uppsatta mallar. I de mallarna är frågorna mycket genomarbetade för att inte vara missledande. Det är därför viktigt att tolken formulerar frågan på exakt samma sätt. Frågorna är oftast öppna, inte slutna, och får vanligtvis inte vara ledande.

Tolkning på häkte och anstalt, tolken bör tänka på att inte bära på några metallföremål och att mobiltelefon, surfplatta och liknande inte får medföras. Det kan också bli svårt att få ta en paus på grund av lokaliteternas utformning.

Vid tolkning i asylutredningar bör tolken ha förberett sig noga på de termer som kan förekomma. Det kan bland annat handla om politiska, religiösa och militära termer. Kunskap om det aktuella landet är också viktigt.

Kapitel 19 i Juridik för tolkar behandlar tolkning i olika juridiska situationer.