Samhällskunskap 2020

 

10 december 2020
Viktiga och användbara begrepp som rör pensioner >>Läs här...

3 november 2020

Karensdagen ersättes vid årsskiftet med ett karensavdrag som utgör ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.

4 September 2020

Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021. Utfärdad den 3 september 2020 Regeringen föreskriver följande: Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kronor för år 2021.

2020 02 03 Ett nytt åldersbegrepp har införts, s k riktålder och höjda åldersgränser för pensionssystemet

Ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension återfinns i socialförsäkringsbalken. Riktåldern för pension beräknas med ledning av medellivslängden i Sverige och fastställs för varje år. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem. Riktåldern är även tänkt att fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut.

Vidare höjs åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas från 61 till 62 år. Vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning görs också. Dessutom höjs åldersgränsen för när kommuner får tillhandahålla servicetjänster utan föregående behovsprövning från 67 till 68 år.
(Källa Regeringens hemsida)

Januari 2020 Saxat ur Viktigare förordningar och lagar inför årsskiftet 2019/2020 om s k värnskatt

Statlig skatt betalas på inkomster över en viss nivå. Det finns i dag två skiktgränser som avgör hur mycket som ska betalas i statlig skatt, en nedre och en övre. På inkomster över den nedre gränsen tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. På inkomster över den övre skiktgränsen tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent. Från och med 2020 avskaffas den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (så kallad värnskatt). Det innebär att alla som betalar statlig inkomstskatt ska betala 20 procent skatt på den inkomst som överstiger en skiktgräns. Den skiktgränsen motsvarar den tidigare nedre skiktgränsen. (Källa Regeringens hemsida)

2020 01 01 Höjd pensionsålder och höjd garantipension från 2020

Från och med 1 januari  2020 höjs lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

2020 01 01 Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd år 2020
Från och med år 2020 höjs grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

2020 01 05 SKL byter till SKR (Källa Sveriges Kommuner och Regioner)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) heter från och med den 27 november Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Beslutet fattades av ombuden på kongressen i Linköping. Beslutet om namnändringen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gäller direkt, från och med 27 november.

Bakgrund: Alla landsting har från den 1 januari 2019 blivit regioner med ansvar för den regionala utvecklingen. Samtliga heter regioner. Det är viktigt för SKL att spegla våra medlemmar och på ett tydligt sätt representera dem. Därför förbereder vi för att byta begreppet landsting mot regioner i vårt namn.

Om kongressen beslutar om en namnändring gäller det direkt. SKL byter webbadress till skr.se och även alla e-postadresser byts. De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid.

Om SKL byter namn så byter också SKL Företag namn till SKR Företag. Däremot blir det ingen ändring av vårt engelska namn Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR).