Juridik 2021

18 maj 2021

Ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och i häkteslagen

(6a §) Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.

(23 §) Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl.

(23a §) För en misstänkt som inte har fyllt arton år när häktningsbeslutet verkställs får den tid som anges i nedan uppgå till högst tre månader.

(24 kap 4a §) En misstänkt får vara berövad friheten i Sverige som häktad under en sammanhängande tid om högst nio månader fram till dess att åtal har väckts. Om det finns synnerliga skäl får rätten på begäran av åklagaren besluta att tiden får överskridas.

Den som är under arton år och som är häktad eller anhållen och intagen i häkte har rätt att vistas med personal eller någon annan minst fyra timmar varje dag. Träder i kraft 2021-07-01

Ändringar i brottsbalken (26 kap 6a §) Angående villkorlig frigivning
finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas upp enligt 7 §. Vid bedömning beaktas om den dömde under tiden i kriminalvårdsanstalt:
1. Inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder för att förebygga återfall eller för att främja anpassning i samhället.
2. Annars allvarligt brutit mot föreskrifter och villkor som gäller. Trädde i kraft 2021-05-01

Ändringar i brottsbalken (4 kap 7a §) - Uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord

Den som uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord döms, om gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för en sådan handling, för uppmaning till självmord till fängelse i högst två år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket och inte har uppsåt till men är oaktsam beträffande de omständigheter som innebär att gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för självmord, döms för oaktsam uppmaning till självmord till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om en gärning enligt första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar. Trädde i kraft 2021-05-01

Ändringar i brottsbalken Nytt brott "inbrottsstöld"
Om brottet stöld har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende, döms för inbrottsstöld till fängelse i lägst ett och högst sex år. Trädde i kraft 2021-03-01

27 januari 2021

Ungdomsövervakning - En ny påföljd för unga över 15 år som begår brott. Den 1 januari trädde en ny lag i kraft om ungdomsövervakning, riktad främst till unga mellan 15-17 år. Kriminalvården är ansvarig myndighet.

Den första domen med ungdomsövervakning har fallit. En 18-årig man dömdes i tingsrätten för våldtäkt till 8 månaders ungdomsövervakning. Han ska delta i ett påverkansprogram och kommer att kontrolleras med elektronisk fotboja och får inte röra sig ute i samhället annat än på vissa tider.

På kriminalvårdens hemsida går det att läsa mycket mer om ungdomsövervakning. Här hittar du det...