Juridik 2020

3 november 2020

Pressombudsmannen (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) har ersatts i år med Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd.  Att man bytt namn visar att det blivit en utvidgning av det "pressetiska systemet", inte bara tidningar och tidskrifter utan även etermedierna ingår. Läs mer på Medieombudsmannens webbsida >>Här!

4 September 2020

Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021. Utfärdad den 3 september 2020 Regeringen föreskriver följande: Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kronor för år 2021.

Augusti 2020

En solnedgångsklausul (nyord 2019) innebär att en lag eller reglering ska upphöra att gälla efter ett visst datum som förutbestäms vid dess införande. För att förlänga tidsramen krävs ny lagstiftning. I regel gäller lagar och regler tills vidare och gäller tills de rivs upp genom nytt beslut

Januari 2020 Saxat ur Viktigare förordningar och lagar inför årsskiftet 2019/2020 om aktiekapital, skärpt straff för mord och för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Ändringen gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Ändringen främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer. (Källa Regeringens hemsida)

Lagändringen innebär att det i straffbestämmelsen om mord anges att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare.

Lagändringen innebär att straffskalan för köp av sexuell handling av barn skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare ändras brottsbeteckningen till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.
(Källa Regeringens hemsida)

Januari 2020 Saxat ur Viktigare förordningar och lagar inför årsskiftet 2019/2020 om sabotage mot blåljusverksamhet

Lagändringen innebär att sabotage mot blåljusverksamhet införs som ett nytt gradindelat brott i brottsbalken. Brottet omfattar den som angriper eller på annat sätt stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse, eller annars varit av särskilt farlig art, ska det dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet är fängelse i högst fyra år och för grovt sabotage mot blåljusverksamhet fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vidare skärps straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst ett och högst sex år. (Källa Regeringens hemsida)

2020 01 05 Viktigare lagar och förordningar inför årskiftet 2019/2020 Länk

2020 01 25 Girjas sameby – men inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen

2009 stämde Girja sameby den svenska staten för att få rätten att upplåta den mark som samebyn brukat i många år. En tvist som nu har avgjorts i högsta domstolen till samernas fördel.

Girjas sameby har begärt att Högsta domstolen ska slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Samebyn har menat att en sådan ensamrätt följer av rennäringslagen eller att den i vart fall kan grundas på sedvana eller på urminnes hävd. Staten har motsatt sig detta. Högsta domstolen har nu kommit fram till att samebyn har ensamrätt på grund av urminnes hävd. Läs mer på HD:s hemsida.