Juridik 2019

2019-09-14 Prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp 2020

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020.

2019 03 16 Svensk författningssamling Länk till SFS på nätet

Den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

2019 02 22 Försök med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare (källa regeringens hemsida)

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Regeringen har i dag beslutat om ett uppdrag som innebär att försöket utvidgas till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år.

– Det pågående försöket för vuxna har lett till både snabbare lagföring och ökad kvalitet i utredningarna. Det är ett viktigt steg att försöket nu kan utvidgas till ungdomar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Målsättningen i försöket är att vissa brott som begås av unga ska kunna lagföras inom tio veckor. I dagsläget tar det många gånger dubbelt så lång tid. Snabbförfarandet bygger på en metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande. Det kan exempelvis tillämpas vid narkotikabrott, stöld och olovlig körning. En annan viktig del i snabbförfarandet för unga är en ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten i de berörda kommunerna.

Försöket inleds i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby och ska därefter utvidgas så att det senast den 1 januari 2020 omfattar hela norra Stockholm. Det ska genomföras i samverkan av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt, Norrtälje tingsrätt och Solna tingsrätt. Försöket ska pågå till den 31 december 2020. (Regeringen 2019 02 14) Läs mer på regeringens hemsida.

2019 01 22
>>Läs om SVERIGES NYA REGERING (publ 22/1)

2019 01 15

>>Viktigare lagar/förordningar årsskiftet 2018/19 (publ 15/1)