Aktuellt 2018-Samhällskunskap

2018-11-29 Extra val

Mellan ordinarie val kan extra val hållas. Extra val kan hållas till riksdagen och sedan 2011 även till landstings- och kommunfullmäktige.

Två typer av extra val till riksdagen (RF 3 kap 11 § och 6 kap 5 §):

  1. Extra val utan särskilt beslut vid utebliven regeringsbildning efter ett val.  Skall hållas om riksdagen förkastar talmannens förslag till statsminister fyra gånger och om ordinarie val inte skall hållas inom tre månader.
  2. Extra val beslutas av regeringen vanligtvis när avgångskrav riktas mot statsministern under mandatperioden

Ett extra val skall ses som ett nytt val, där det kan uppstå nya partier  och kandidatlistor. Till extra val trycks det upp nya valsedlar. Samma regler gäller för rösträtt vid extra val som vid ordinarie val och den som uppfyller kriterierna för rösträtt trettio dagar före extravalet tas upp i röstlängden. (Läs mer på Valmyndighetens hemsida)

2018-11-28 Ändringar i grundlag
Riksdagen antog (2018-11-14) ett vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Beslutet innebär att lagarna blivit könsneutrala, lättare att använda och har ett stärkt skydd för den personliga integriteten. (Läs mer på riksdagens hemsida "Aktuellt/Ändrade medialagar")

2018-07-05 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2018 >>Ta mig till Viktigare lagar...

2018-04-26  Den 1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag (FL) i kraft

En viktig nyhet är att tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.

(Nu gällande FL 8 § lyder: När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.)

I den nya lagen regleras tolkning och översättning i 13 § och lyder:

En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.

En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.

2018-04-12  Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På Datainspektionens webbsida kan du läsa mer om vad de nya reglerna innebär.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl).

GDPR innehåller en del viktiga nyheter:

  • Dataportabilitet - Den registrerade har rätt att få ut uppgifter som man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst.
  • Konsekvensbedömning - När man planerar en ny personuppgifts-behandling som innebär särskilda risker för den registrerade, ska en konsekvensbedömning göras.
  • Anmälan om personuppgiftsincident - Anmälan till Datainspektionen ska göras om det inträffar en säkerhetsincident och den registrerade ska informeras.
  • Dataskyddsombud - Organisationer som behandlar vissa i förordningen omnämnda uppgifter ska inom organisationen utse en person som har till uppgift att bevaka dataskyddsfrågor.
  • Sanktionsavgift - Datainspektionen kan utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens bestämmelser.
  • Missbruksregeln, en förenklad regel i PuL för behandling av personuppgifter i till exempel löptext, som innebar att man fick behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte kränkte någon. Den här regeln finns inte i GDPR och all behandling måste följa förordningens regler.

2018-01-01 - Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017-2018 Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2017-2018. >>Ta mig till Nya lagar och och förordningar inför årsskiftet 2017-2018