Aktuellt 2017

2017-11-09 Aktuellt - Tolkpaket

 • Regeringen presenterar ett åtgärdspaket mot tolkbristen - Publicerat på regeringens webbsida 2017-1020
  Samhället behöver fler tolkar och användningen av tolkar behöver effektiviseras. Därför presenterar regeringen nu ett åtgärdspaket för att trygga tolkförsörjningen.

  Alla som behöver språklig hjälp att kommunicera med exempelvis myndigheter eller domstolar har rätt till tolkning. Men det finns en obalans mellan samhällets efterfrågan på tolktjänster och tillgången på tolkar, vilket bland annat kan leda till långa handläggningstider och att risk uppstår för felaktiga översättningar.

  - Väl fungerande tolkning är viktigt för att korta de nyanländas väg till etablering. Det handlar om att säkerställa att kontakten med svenska myndigheter fungerar smidigt och rättssäkert, men även om att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara effektivt, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

  Trots att antalet asylsökande har minskat sedan 2015 kvarstår behovet av tolktjänster både på kort och på lång sikt. I det tolkpaket som regeringen presenterar i dag ryms därför såväl snabbare som mer långsiktiga åtgärder.

  - Tolkpaketet tar ett samlat grepp om tolkförsörjningen. På kort sikt handlar det om att effektivisera tolkanvändningen på de myndigheterna som använder flest tolktjänster samt om att bygga ut antalet utbildningsplatser. På längre sikt handlar det om att se över hur tolksituationen behöver förändras för att fungera bättre, till exempel vad gäller utbildningsvägar, auktorisation och tillsyn, säger Anna Ekström.

Tolkpaketets fyra beståndsdelar:

1. Tolkutbildningen vid Stockholms universitet byggs ut. Regeringen föreslår 4,2 miljoner kronor till tolk- och tolklärarutbildningen för 2018, 7,2 miljoner kronor för 2019 och 9,6 miljoner kronor årligen från och med 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2018.

2. Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med en utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten omfattar totalt cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna ska starta i januari 2019. Uppdraget beslutades 14 september 2017.

3. Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att se över hur tolkanvändningen kan effektiviseras. Myndigheterna ska bland annat undersöka om flerspråkiga medarbetare kan användas som komplement till upphandlade tolktjänster.

4. En ny utredning, Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster, ska ta ett samlat grepp om tolkförsörjningen på längre sikt. Utredningen ska bland annat kartlägga kvalifikationer hos dagens tolkar, föreslå tydliga utbildningsvägar, analysera behovet av tillsyn och lämna förslag på hur en eventuell tillsyn kan utformas. I uppdraget ingår också att analysera hur dagens auktorisation och kompetensbedömning fungerar och föreslå åtgärder för hur detta kan förbättras. Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland, utses till särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast 12 december 2018. (Källa: Regeringens webbsida)

2017-04-10 Aktuell ändring:

 • De familjehem som anlitas inom TFCO (Treatment Foster Care Oregon) bytte i februari 2017 namn från träningsfamilj  till behandlingsfamilj. En behandlingsfamilj är en familj som tar emot en ungdom i sitt hem och fungerar som en del i ett behandlingsteam.

2017-02-14 Aktuell förändring:

 • Information om jämställdhetsbonusen efter årsskiftet 2017
  Riksdagen beslutade i december att ta bort jämställdhetsbonusen.
  Beslutet innebär att ingen jämställdhetsbonus kommer att betalas ut för dagar efter den 31 december 2016. Dagar fram till och med den 31 december påverkas inte.
  Ändringen berör alla föräldrar som tar ut föräldrapenning, oavsett vilket år barnet är fött.
  Källa: Försäkringskassan
  Läs mer på Försäkringskassans webbsida (Privatperson/Förälder/När barnet är fött/Föräldrapenning/Information om jämställdhetsbonusen efter årsskiftet 2017)

REGERINGEN: Viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft 2017

Informationsmaterialet återfinns på regeringens webbsida  och innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft kring årsskiftet 2016/2017.

>>Ta mig till Nya lagar och och förordningar 2017