Aktuellt 2017

2017 11 13 Aktuellt

Pressmeddelande på regeringens webbsida 2017 11 10

Gränskontroller vid inre gräns förlängs med 6 månader t o m 11 maj 2018
 
Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018. Beslutet är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller. Kontrollen ska genomföras vid de hamnar i polisregionerna Syd och Väst som Polismyndigheten bedömer som lämpliga, samt vid Öresundsbron. 

2017 09 07 Aktuellt

Meddelande vid presskonferens 2017-09-06

EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos meddelar: EU-kommissionen kommer inte att acceptera en förlängning av Sveriges gränskontroller mot Danmark eller andra inre kontroller i EU.

Detta innebär att gränskontrollerna mot Danmark upphör den 11 november 2017.

2017-08-30 Aktuellt

Meddelande på Migrationsverkets webbsida

Lagändring påverkar vem som har rätt till LMA
"Den 1 augusti 2017 ändras lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebär att vissa asylsökande inte längre kommer att ha rätt till stöd enligt LMA. Stödet innebär till exempel att asylsökande som inte har några egna pengar får dagersättning från Migrationsverket och den som inte kan ordna bostad själv får bo i Migrationsverkets boende.

EU-medborgare
Efter den 1 augusti 2017 kommer EU-medborgare som söker asyl i Sverige inte längre att ha rätt till stöd enligt LMA, förutom om det finns synnerliga skäl.

Beslut enligt Dublin-förordningen
En asylsökande som har fått ett beslut enligt Dublinförordningen om att asylansökan ska prövas i ett annat EU-land (ett så kallat beslut om överföring) har tidigare haft rätt till stöd enligt LMA tills hen har lämnat Sverige. Efter den 1 augusti 2017 kommer ett sådant beslut i vissa fall innebära att rätten till stöd enligt LMA upphör. Det innebär att vuxna personer, som inte lever tillsammans med barn som de är vårdnadshavare för, förlorar rätten till boende och dagersättning när beslutet börjar gälla (vilket oftast är tre veckor efter att den asylsökande har fått information om beslutet). Barn och barnfamiljer kommer att fortsatt ha rätt till stöd enligt LMA tills de lämnar Sverige.

Förlänga tillstånd på grund av skyddsbehov
Den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och som ansöker om förlängning av det kommer inte att ha rätt till stöd enligt LMA om hen ansöker om förlängning innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut. Den ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd i tid kommer istället att ha fortsatt rätt till sociala förmåner som till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning. Den som ansöker om förlängning i tid har också rätt att arbeta i väntan på ett nytt beslut."

2017-05-15 Aktuellt

Frågor och svar om id-kontroller och gränskontroller återfinns på regeringens hemsida

Regeringen beslutade den 10 maj 2017 att förlänga den återinförda gränskontrollen vid vissa hamnar i Skåne och Västra Götaland samt vid Öresundsbron. Regeringen har också beslutat att de id-kontroller som infördes i december 2015 ska upphöra. (Läs mer på Regeringens hemsida: Frågor och svar om id-kontroller och gränskontroller)

2017-05-01 Aktuell förändring:

Meddelande på Migrationsverkets hemsida

 • Tillfällig åldersbedömning införs 1 maj

”Från och med den 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.

Den tillfälliga åldersbedömningen ska genomföras om den asylsökandes identitet inte är tveklöst klarlagd*), och där det samtidigt inte är helt uppenbart att personen är vuxen eller barn. Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter att asylansökan lämnats in.

Ändringarna i utlänningslagen om tidigarelagd åldersbedömning gäller de ensamkommande asylsökande
barn som fått sin asylansökan registrerad från och med 1 februari i år.

*) Det normala sättet för en asylsökande att klarlägga sin identitet är att visa en giltig passhandling eller annan identitetshandling utfärdad av en behörig myndighet i hemlandet. Endast undantagsvis kan identitet klarläggas med stöd av annan bevisning.”
Läs mer på Migrationsverkets hemsida (www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/)

2017-05-02 Aktuella ändringar

Regeringens Pressmeddelande 2017-05-02

 • Regeringen har beslutat att skärpa och stärka gränskontrollerna samt avveckla ID-kontrollerna vid Öresund.

”Vi behöver ordning och reda vid Sveriges gränser för att upprätthålla säkerheten. Besluten om både gränskontroller och ID-kontroller löper ut i dagarna. Det är av flera skäl viktigt att vi har god kontroll vid våra gränsövergångar.

Regeringen kommer förstärka och förlänga polisens gränskontroller. Vi skärper också kontrollen med fordonsröntgen och kameraövervakning. Detta ger också förutsättning att avveckla de tillfälliga ID-kontrollerna vilket kommer att underlätta vardagen för dem som dagligen pendlar mellan Sverige och Danmark. På Öresundsfärjorna kommer ID-kontrollerna att avskaffas men på alla andra färjor kommer det att vara kvar, i enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning.

Självklart är regeringen fullt beredd att snabbt återinföra ID-kontrollerna om det skulle behövas. Vi står i nära dialog med våra myndigheter för att kontrollera detta. Regeringen gjorde det som krävdes för att ta Sverige ur den situation som rådde hösten 2015, och vi kommer att ta ansvar för att vi inte hamnar där igen.”

2017-02-19 Aktuell förändring:

 • Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

  Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets (RMV) nya ordning finns på plats.
  I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, kommer de sökande att få frågan om de vill genomgå en medicinsk åldersbedömning enligt den nya processen.
  - Migrationsverket ser två scenarier där 3 000 upp till 14 000 personer kan bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer: En del sökande har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.
  Strax över 19 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på ett beslut. De består av personer som sökt asyl från och med 2015 och senare.
  – Jag vill understryka att det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. 2015 var ett rekordår då 35 000 ensamkommande sökte skydd här, säger Mikael Ribbenvik.
  Samtycke till att genomgå medicinsk åldersbedömning kommer att hämtas in från den sökande i samband med asylutredningssamtalet för ärenden som ännu inte har avgjorts. För ärenden som just har börjat handläggas, ska samtycket hämtas in i initialprocessen i samband med det fördjupade ansökningssamtalet.
  Samtycket är skriftligt och ska även undertecknas av den sökandes ställföreträdare. Precis som tidigare är det alltså frivilligt att genomgå en medicinsk åldersbedömning.
  Rättsmedicinalverket fick våren 2016 uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar från regeringen och kommer att starta verksamheten det första kvartalet 2017.
  Migrationsverket kommer att återkomma med fler detaljer kring den nya ordningen inom kort.
  Källa: Migrationsverket
  Läs mer på Migrationsverkets webbsida (Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv).

2017-02-02 Aktuell förändring:

 • Förändringar gällande praktik för asylsökande
  I departementspromemoria Ds 2016:21 föreslog regeringen bland annat att Migrationsverkets ansvar för svenskundervisning och annan sysselsättning för asylsökande skulle upphöra. Mot denna bakgrund avser Migrationsverket inte teckna nya avtal om praktik efter årsskiftet. De avtal som tecknas fram till den 31 december i år kommer att gälla i högst fyra månader.
  De praktikavtal som redan är tecknade över årsskiftet fortsätter att gälla till dess de går ut. Det betyder att de företag som tagit emot praktikanter inte behöver avsluta praktiken tidigare än planerat.
  Avtal som redan idag gäller till den 31 december 2016 eller därefter förlängs inte. (källa: Migrationsverket)
  Läs mer på Migrationsverkets webbsida (praktik för asylsökande).

REGERINGEN: Viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft 2017

Informationsmaterialet återfinns på regeringens webbsida  och innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft kring årsskiftet 2016/2017.

>>Ta mig till Nya lagar och och förordningar 2017