Aktuellt 2017

2017-07-01 - Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2017

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2017 och återfinns på regeringens webbsida och innehåller .

>>Ta mig till Nya lagar och och förordningar inför halvårsskiftet 2017

2017-01-01 Aktuella ändringar och nya lagar och förordningar:

 • Lag om personnamn ersätter namnlagen 2017-07-01.
  I november 2016 trädde två nya lagar i kraft: skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare (F-skuldsaneringslagen). De nya lagarna utgör en del av regeringens strategi för att motverka överskuldsättning.
 • Nya upphandlingsregler träder i kraft 2017-01-01. De största förändringarna är att lagen om offentligt upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) ersätts med två nya lagar och att en helt ny lag om upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner (LUK) träder i kraft.
  LOU och LUF ersätts alltså med två nya lagar, som är strukturerade på ungefär samma sätt som dagens lagar. LUK har i stort sett samma struktur som LOU och LUF men reglerna i LUK är mindre detaljerade.
  De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjas från och med 2017-01-01. Läs mer om de nya upphandlingsreglerna på Upphandlingsmyndighetens webbsida.
 • Uppskovsbeloppet begränsades av ett takbelopp som 2016 var 1 450 000 kronor om säljaren var ensam ägare till fastigheten. Observera att 2017-01-01 slopas takbeloppet för försäljningar som sker under perioden 2016-06-21-2020-06-30.
 • Aktuellt belopp för fastighetsavgift 2018 (inkomståret 2017) är ett takbelopp på 7 687 kronor för småhus. (Om 0,75 procent av 2017 års taxeringsvärde på bostadsbyggnaden och tillhörande mark är lägre skall den betalas i stället.)
 • År 2017 är prisbaseloppet 44 800 kronor, inkomstbasbeloppet 61 500 kronor och förhöjt prisbasbelopp 45 700 kronor.
 • Lag om bidrag vid adoption av utländska barn liksom lag om allmän försäkring är upphävda och reglerna återfinns numera i socialförsäkringsbalken.
 • Rättsmedicinalverket (RMV) fick 2016 regeringens uppdrag att med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinsk åldersbedömning inom ramen för asylansökningar. Läs mer på RMV:s webbsida.
 • Grupprättegång kan föras enligt särskilda regler i miljöbalken och konkurrensskadelagen.
 • Den som har begått brott innan han eller hon fyllt arton år (15-18 år), kan i stället för att åtalas få en straffvarning. Åklagaren skall särskilt förklara innebörden av en straffvarning och ange det skötsamhetskrav som detta är förenat med, men också förklara för den unge vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser. En straffvarning antecknas i belastningsregistret och kvarstår där i tre år. Om straffvarning finns särskilt reglerat i LUL 16-22 §.
 • Förändringar har gjorts under 2016 i häkteslagen när det gäller elektronisk kommunikation (4-5 §) och försändelser (6-8 §).