Till läsaren

En omarbetad upplaga av Samhällskunskap för tolkar utkom i mitten av augusti 2020.

Samhällskunskap för tolkar är den andra boken i serien Tolklitteratur, Juridik för tolkar den första och Migrationskunskap för tolkar den tredje. Boken uppdateras kontinuerligt och säljs endast genom Tolklitteratur.se liksom övrig tolklitteratur som ges ut av Läroverket i Småland AB.

Precis som de två övriga böckerna vänder sig den här boken främst till tolkstuderande och redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Inom samhällets alla områden utförs ständigt tolkning, tolkar behöver därför goda kunskaper om det svenska samhället, dess uppbyggnad och funktion. Samhällskunskap för tolkar kan med fördel användas både i grundutbildningar och i olika fördjupnings- och preparandutbildningar. Tillsammans med väl utarbetade terminologilistor och studiefrågor utgör boken ett komplett undervisningsmaterial i samtliga tolkutbildningar.

Innehållet i boken är brett och behandlar för en tolk ytterst relevanta och användbara ämnen, för bland annat arbetsmarknadstolkning, socialförsäkringstolkning, tolkning inom socialtjänsten, tolkning för både barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

I Samhällskunskap för tolkar liksom i Juridik för tolkar förekommer så väl översiktliga som fördjupade texter, således kan ett område behandlas översiktligt i en av böckerna men fördjupat i den andra. Med anledning av detta är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik och samhällskunskap. Innehållet i böckerna är väl anpassat till MYH:s vägledande studieplaner för tolkutbildningarna.

Samhällskunskap för tolkar är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson och samhällsvetare Jennie Fors.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur och har författat kursmaterialet Juridik för tolkar sedan början av 1990-talet.

Jennie är auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk i spanska, tolklärare och språkhandledare samt aktiv tolk sedan 1976. Jennie har medverkat i framtagningen av kursmaterialet Juridik för tolkar sedan 2004.

Vi tror att Samhällskunskap för tolkar kan få ett lika varmt mottagande som Juridik för tolkar har fått.

Läroverket i Småland AB i augusti 2020

 • Innehåll kapitel 1-5

  (I enlighet med MYH:s vägledande studieplan)

  Kap 1 Det svenska samhället (Inledning, Sveriges grundlagar, Demokrati och Det svenska valsystemet) Kap 2 Offentlig förvaltningsorganisation (Inledning, Offentlig förvaltning på nationell, regional och lokal nivå samt på Europeisk nivå, Sametinget, Förvaltningslagen och Offentlighetsprincipen) Kap 3 Individer och samhälle (Medborgarskap, Viktiga åldersgränser för barn och ungdom,  Folkbokföring, Yttrande- och Tryckfrihet, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Rätten att inte bli diskriminerad,  Diskrimineringsgrunderna, Barnkonventionen och Barnombudsmannen) Kap 4 Människor och samlevnad (Ingående av äktenskap, Makars efternamn, Äktenskapets rättsverkningar, Makars egendom, Gåvor mellan makar, Bodelning, Äktenskapsskillnad, Sambor, Föräldrar och barn, Fastställande av föräldraskapet, Barnets namn, Vårdnad, boende och umgänge, Underhållsskyldighet, Adoption, Internationell adoption, God man och förvaltare, Familjehemsplacering, Föräldraförsäkring, Dödsfall, begravning, arv, testamente, dödsbo och bouppteckning) Kap 5  Upplåtelseformer och boendeformer (Inledning, Bostadsförsörjning, Upplåtelse- och boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt, småhus, ägarlägenhet) Hyreslagen, Övriga boendeformer)

 • Innehåll kapitel 6-8

  Kap 6 Försäkringar (Inledning, Privat försäkring, Personförsäkring, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Sakförsäkring, Försäkringslagstiftning, Basbelopp)  Kap 7 Trafik och fordon (Körkort, traktorkort och förarbevis, Körkortstillstånd, Lämplighetsbedömning, Yrkesförarbevis, Övningskörning, Riskutbildning, Förarprov, Villkor i körkortet, Prövotid, Giltighetstider för körkort och förarbevis, Återkallelse, Varning, Alkolås i vissa fall, Körkort från länder som inte är med i EES, Körkort från andra EES-stater, Fordonsregistrering, Fordonsskatt, Trafikförsäkring, Parkeringsskada, Besiktning av fordon, Skrotning, Felparkering, Kontrollavgift, Flyttning av fordon, Trafikregler) Kap 8 Socialtjänst (socialtjänstens uppgifter, Socialtjänstlagen (SoL), Klagomål, Överklagande, Tjänstefel, Dokumentation, Tystnadsplikt, Brott mot tystnadsplikten, Undantag från sekretessen, Kommunens ansvar för barn och ungdom, Anmälan om att barn far illa, Öppna former av insatser, Lag om vård av unga (LVU), Familjehem, Jourhem, Träningsfamilj, Paragraf 12-hem, Hem för vård eller boende, Missbruksvård, Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Kommunens ansvar för äldre, Boende för äldre, Hemtjänst för äldre, Trygghetslarm, Avgift, Försörjningsstöd, Återbetalning av ekonomiskt bistånd)

 • Innehåll kapitel 9-11

  Kap 10 Utbildningssystem (Skolverket, Regelverk, Elevhälsa, Avgifter, Särskilt stöd, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, Förskola, Förskoleklass,Fritidshem, öppen fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, Grundskoleutbildning, Gymnasieutbildning, Kommunal vuxenutbildning, Högskola och universitet, Tolkutbildning, Studiefinansiering, Övriga utbildningsanordnare) Kap 11 Arbetsmarknad (Arbetsrätt, Föreningsrätt och förhandlingsrätt, Arbetstagarorganisationer, Arbetsgivarorganisationer, Europeiska företagsrådet, Arbetsdomstolen (AD), Medlingsinstitutet, Kollektivavtal, Medbestämmandelagen (MBL), Lag om anställningsskydd (LAS), Arbetskonflikt, Ansvar för jämställdhet i arbetslivet, Arbetsförmedlingen, Etableringsprogram, Arbetsmarknadspolitiska program, Aktivitetsersättning, Utvecklingsersättning, Särskilt anställningsstöd, Instegsjobb, Lönebidrag, Utvecklingsanställning, Trygghetsanställning, Offentligt skyddat arbete, Samhall Aktiebolag, Nystartjobb och särskilt nystartsjobb, Yrkesintroduktionsanställning, Flyttbidrag, Arbetslöshetsförsäkring

 • Innehåll kapitel 12-14

  Kap 12 Anställningsformer (Uppdragstagare, Uppsägning, Avskedande, Permittering, Pensionering, Arbetstid, Olika former av ledighet från arbetet, Statlig lönegaranti, Sjuklön och sjukpenning, Arbetsmiljö, Särskilt introduktionsstöd  och uppföljningsstöd, Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen) Kap 13 Skattesystem (Skatt, Skatteverket, Skatter, Deklaration för privatperson, Skattekonto, Begrepp, Skattebrottsenheten) Kap 14 Pensioner (Rörlig pensionsålder, Pensionsgrundande inkomst, Ålderspension, Inkomstpension, Premiepension, Tilläggspension, Garantipension, Sjukersättning och aktivitetsersättning, Barnpension och efterlevandestöd, Omställningspension, Garantipension som utfyllnad till omställningspension, Änkepension, Tjänstepension, Privat pensionssparande, Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer, Bostadstillägg till dem som har aktivitetsersättning eller sjukersättning, Äldreförsörjningsstöd)