MIGRATIONSKUNSKAP

Migration omfattar såväl flyktingar som anhörig- och arbetskraftsinvandring. Tolkar används dagligen för att genomföra utredningar, informera om rättigheter enligt lag om mottagande av asylsökande med fler (LMA), vid överklaganden till migrationsdomstolarna, i kontakter mellan offentliga biträden och sökande, i kontakter mellan gode män och ensamkommande barn och i många, många andra situationer. 

För att en tolk ska kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt krävs goda kunskaper om bland annat utlänningslagen (UtlL), LMA, lag om god man för ensamkommande barn med flera lagar och förordningar.

Tolken behöver också behärska den terminologi som används inom respektive område. För att tillförsäkra både myndigheter, domstolar och den sökande rättssäkerhet krävs det att tolkarna är väl insatta när det gäller olika lagarna och reglerna.

Boken Migrationskunskap för tolkar omfattar det inom migrationsområdet som är viktigt för en tolk att känna till och riktar sig precis som böckerna Juridik för tolkar och Samhällskunskap för tolkar både till blivande och redan yrkesverksamma tolkar. Dessutom ingår terminologilistor och studiefrågor.

Boken är författad av Brittmari Ulvås Mårtenson och Jennie Fors, precis som de båda andra böckerna i serien Tolklitteratur.

 • Innehåll kapitel 1-5

  (enligt vägledande studieplan)

  Kap 1 Migration (historik, definitioner, fakta om migrations, aktuell situation 2015-2017)  Kap 2 Lag om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (viktiga skillnader i korthet som lagen medfört, lagtext och kommentarer) Kap 3 Migrationsverket (bakgrund, organisation, uppdrag, samarbete, förordning med instruktioner för Migrationsverket) Kap 4 Migrationsdomstolar och migrationsprocess (inledning, migrationsdomstolar, handläggning, skyldighet för myndighet att lämna uppgifter, offentligt biträde, tolk) Kap 5  Asyl, skyddsstatus och statusförklaring (inledning, asylprocessen, flyktingar och andra skyddsbehövande, statusförklaring, uppehållstillstånd som skyddsbehövande)

 • Innehåll kapitel 6-7

  Kap 6 Barn i asylprocessen (inledning, asylsökande barns rättigheter, ensamkommande barn, god man, offentligt biträde och särskilt förordnad vårdnadshavare, asylprocessen, sammanfattning av lagar och förordningar som rör ensamkommande barn) Kap 7 Handlingar inom migrationsområdet (inledning, resehandlingar för utlänning, pass för svensk medborgare, LMA-kort, uppehållskort, uppehållstillståndskort, EU-blåkort)

 • Innehåll kapitel 8-10

  Kap 8 Tillståndsärenden (uppehållstillstånd p gr av anknytning, Sveriges internationella åtaganden, arbete, utbildning på forskarnivå, särskilda och synnerligen ömmande omständigheter) (UtlL 5, 5a,6 och 6a UtlL 7) Kap 9 Avvisning, utvisning, förvar och uppsikt (avvisning, utvisning, kontroll- och tvångsåtgärder, verkställighetshinder) (UtlL kap 8-12) Kap 10 Brott, straff och kostnadsansvar enligt UtlL (kostnadsansvar för utlänningar och transportörer, särskilda avgifter, brott och straff, förverkande, avgifter, annan särskild rättsverket) Kap 11 Brott och straff med inom migrationsområdet (terroristlagr, lag om särskild utlänningskontroll, lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet, lag om straff för terroristbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser)

 • Innehåll kapitel 11-14

  Kap 12 Överklagande av myndighetsbeslut enligt UtlL (förvaltningsmyndighetsbeslut som får överklagas, nöjdförklaring) Kap 13 Mottagande och integration (LMA, boende, hälso- och sjukvård, ekonomiskt stöd för asylsökanden, arbete och skola, etablering, etableringsplan, svenska för invandrare m m) Kap 14 Svenskt medborgarskap (förvärv av svenskt medborgarskap, anmälan eller ansökan, begrepp, medborgarskap genom adoption, flera medborgarskap, förlust av medborgarskap, medborgarskapsceremoni) Kap 15 Särskilda bemyndiganden