MIGRATIONSKUNSKAP

Migrationskunskap för tolkar - Boken uppdateras kontinuerligt och säljs endast genom Tolklitteratur.se liksom övrig tolklitteratur som ges ut av Läroverket i Småland AB.

Migrationskunskap för tolkar är den tredje boken i serien Tolklitteratur, Juridik för tolkar den första och Samhällskunskap för tolkar den andra.
Precis som Juridik för tolkar och Samhällskunskap för tolkar vänder sig den här boken främst till tolkstuderande och redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Inom migrationsområdet anlitas dagligen en mängd tolkar. För att kunna genomföra en rättssäker tolkning krävs goda kunskaper om det svenska samhället, gällande lagstiftning och tillämpad praxis, men också om asyl, skyddsstatus och statusförklaringar liksom om Migrationsverket, migrationsdomstolar och migrationsprocessen.

Migrationskunskap för tolkar kan med fördel användas både i grundutbildningar och i olika fördjupnings- och preparandutbildningar. Tillsammans med väl utarbetade terminologilistor och studiefrågor utgör boken ett komplett utbildnings- och undervisningsmaterial i samtliga tolkutbildningar.

I den här boken har författarna valt att i fulltext återge en del lagtext i syfte att underlätta för tolkar då det inte sällan refereras till lagtext under tolkningar. I de tre böckerna förekommer så väl översiktliga som fördjupade texter, således kan ett område behandlas översiktligt i en av böckerna men fördjupat i en av de andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt
vid studier i ämnena juridik, samhälls- och migrationskunskap. Innehållet i böckerna är väl anpassat till vägledande studieplaner för tolkutbildning.

Migrationskunskap för tolkar, liksom Juridik för tolkar och Samhällskunskap för tolkar är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson och samhällsvetare Jennie Fors.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av facklitteratur och har författat Juridik för tolkar sedan början av 1990-talet.

Jennie är auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk i spanska, tolklärare och språkhandledare samt aktiv tolk sedan 1976 och har medverkat i framtagningen av Juridik för tolkar sedan 2004.

Läroverket i Småland AB i februari 2019

 • Innehåll kapitel 1-5

  (I enlighet med MYH:s vägledande studieplan)

  Kap 1 Migration (historik, definitioner, fakta om migrations, aktuell situation 2015-2017)  Kap 2 Lag om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (viktiga skillnader i korthet som lagen medfört, lagtext och kommentarer) Kap 3 Migrationsverket (bakgrund, organisation, uppdrag, samarbete, förordning med instruktioner för Migrationsverket) Kap 4 Migrationsdomstolar och migrationsprocess (inledning, migrationsdomstolar, handläggning, skyldighet för myndighet att lämna uppgifter, offentligt biträde, tolk) Kap 5  Asyl, skyddsstatus och statusförklaring (inledning, asylprocessen, flyktingar och andra skyddsbehövande, statusförklaring, uppehållstillstånd som skyddsbehövande)

 • Innehåll kapitel 6-7

  Kap 6 Barn i asylprocessen (inledning, asylsökande barns rättigheter, ensamkommande barn, god man, offentligt biträde och särskilt förordnad vårdnadshavare, asylprocessen, sammanfattning av lagar och förordningar som rör ensamkommande barn) Kap 7 Handlingar inom migrationsområdet (inledning, resehandlingar för utlänning, pass för svensk medborgare, LMA-kort, uppehållskort, uppehållstillståndskort, EU-blåkort)

 • Innehåll kapitel 8-10

  Kap 8 Tillståndsärenden (uppehållstillstånd p gr av anknytning, Sveriges internationella åtaganden, arbete, utbildning på forskarnivå, särskilda och synnerligen ömmande omständigheter) (UtlL 5, 5a,6 och 6a UtlL 7) Kap 9 Avvisning, utvisning, förvar och uppsikt (avvisning, utvisning, kontroll- och tvångsåtgärder, verkställighetshinder) (UtlL kap 8-12) Kap 10 Brott, straff och kostnadsansvar enligt UtlL (kostnadsansvar för utlänningar och transportörer, särskilda avgifter, brott och straff, förverkande, avgifter, annan särskild rättsverket) Kap 11 Brott och straff med inom migrationsområdet (terroristlagr, lag om särskild utlänningskontroll, lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet, lag om straff för terroristbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser)

 • Innehåll kapitel 11-14

  Kap 12 Överklagande av myndighetsbeslut enligt UtlL (förvaltningsmyndighetsbeslut som får överklagas, nöjdförklaring) Kap 13 Mottagande och integration (LMA, boende, hälso- och sjukvård, ekonomiskt stöd för asylsökanden, arbete och skola, etablering, etableringsplan, svenska för invandrare m m) Kap 14 Svenskt medborgarskap (förvärv av svenskt medborgarskap, anmälan eller ansökan, begrepp, medborgarskap genom adoption, flera medborgarskap, förlust av medborgarskap, medborgarskapsceremoni) Kap 15 Särskilda bemyndiganden