Välkommen till Tolklitteratur
En speciell del av Läroverket i Småland AB

Vi ger ut litteratur som riktar sig till den som studerar för att bli tolk och till redan verksamma tolkar, men också till alla som utbildar tolkar, avnämare och förmedlare av tolkar och till översättare.

Alla tolkar behöver för sitt arbete goda kunskaper i bland annat juridik, samhällskunskap och migrationskunskap och de behöver även känna väl till olika tolksituationer, såsom tolkning i domstol och övrig tolkning.

Vår litteratur är avsedd att användas både inom grundutbildning av tolkar och i olika typer av fördjupnings- och preparandkurser.

Ämnena är samhällskunskap, juridik och migrationskunskap. Innehållet i böckerna är anpassat till vägledande studieplaner, fastställda av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Innehållet är brett och i vissa delar fördjupat och behandlar för en tolk ytterst relevanta och användbara ämnen.

Tillsammans med väl utarbetade terminologilistor och studiefrågor utgör böckerna ett komplett undervisningsmaterial i samtliga typer och nivåer av tolkutbildningar.

I Samhällskunskap för tolkar liksom i Juridik för tolkar och Migrationskunskap för tolkar förekommer så väl översiktliga som fördjupade texter, således kan ett område behandlas översiktligt i en av böckerna men fördjupat i den andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik, samhällskunskap och migrationskunskap.

Författare är jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson och samhällsvetare Jennie Fors.

Brittmari har under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur för främst yrkesutbildningar och har författat Juridik för tolkar sedan början av 1990-talet.

Jennie är auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk i spanska, tolklärare och språkhandledare samt aktiv tolk sedan 1976. Jennie har medverkat i framtagningen av Juridik för tolkar sedan 2004.

Gislaved i oktober 2017

Läroverket i Småland AB

Bilder tagna av amatörfotograf Sofie Mårtensson


Adress:
Läroverket i Småland AB
Slåttergatan 1, 332 35 Gislaved

Mobil:
0708 66 51 50 (kl 09.00-16.00)

E-post:
info@laroverket.com

Hemsidor:
www.laroverket.com
www.tolklitteratur.se

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) informerar om tolkutbildning.
>>Ta mig till myndighetens hemsida